avatar

标签 - utf8
2021
Mysql的UTF8与UTF8mb4
Mysql的UTF8与UTF8mb4